Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 19 2019 10:15:15
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Bezpieczeństwo w szkole
„Respektowanie norm spo�ecznych w szkole”.

Poczucie bezpiecze�stwa i respektowanie norm spo�ecznych odgrywa najwa�niejsz� rol� w �yciu i egzystencji cz�owieka. Kszta�tuje jego postawy wobec otaczaj�cego go �wiata, ucz�c go odpowiedzialno�ci za w�asne czyny, dba�o�ci i szacunku do innych. O tym, jak wa�ne jest ono dla ludzkiej egzystencji �wiadczy prosta, aczkolwiek wielce wymowna my�l K. Neymana: „Bezpiecze�stwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpiecze�stwa wszystko jest niczym”.
Poczucie bezpiecze�stwa ucznia w szkole jest jednym z najwa�niejszych zada�, kt�re musi spe�ni� wsp�czesny system edukacji. W polskich szko�ach coraz cz�ciej mamy do czynienia z przejawami agresywnych zachowa� uczni�w, wynikaj�cych z r�nych uwarunkowa�. Ze wzgl�du na to, i� okres dojrzewania w g��wnej mierze przypada na czas edukacji gimnazjalnej, nale�y skupi� swoj� uwag� na analizie poczucia bezpiecze�stwa oraz respektowaniu norm spo�ecznych w�r�d m�odzie�y gimnazjalnej ucz�szczaj�cej do Publicznego Gimnazjum im. W�adys�awa II Jagie��y w Choszcznie.
Przeprowadzona w szkole ewaluacja dotycz�ca aktywno�ci szko�y na rzecz podnoszenia poczucia bezpiecze�stwa uczni�w w szkole, natomiast jej analiza pozwoli w oparciu o dost�pn� literatur� okre�li� efektywno�� szko�y w badanym zakresie oraz wskaza�a obszary, nad kt�rymi nale�y jeszcze popracowa� w celu ich zweryfikowania.
W roku szkolnym 2012/2013 zesp� nauczycieli w sk�adzie panie: Magalena Bajbu�a, Ma�gorzata Szemlij oraz Marta Janzen po kierownictwem Katarzyny Fabjanowskiej przeprowadzi�y w�r�d uczni�w, rodzic�w i nauczycieli rozeznanie odno�nie bezpiecze�stwa w szkole. Wszyscy respondenci wyrazili swoje zdanie na ten temat. Po posumowaniu opracowanych ankiet mo�na powiedzie�, �e szko�a zapewnia uczniom bezpiecze�stwo, dzi�ki podejmowanym dzia�aniom opieku�czo-wychowawczym, w tym profilaktycznym. Do najbardziej skutecznych dzia�a� w tym zakresie nale��: monitoring wizyjny, dy�ury nauczycielskie, indywidualne rozmowy wychowawc� i pedagogiem, pogadanki podczas godz. wychowawczych, pogadanki prewencyjne, udzia� w przedstawieniach profilaktycznych. Szko�a realizuje elementy wewn�trznego i zewn�trznych program�w dotycz�cych bezpiecze�stwa.
W szkole respektowane s� normy spo�eczne. Uczniowie znaj� je i przestrzegaj�.
Jednak okaza�o si� te�, �e nie wszystkie miejsca w szkole s� tak samo bezpieczne, dlatego wypracowano dzia�ania, kt�re poprawi�yby istniej�c� sytuacj�, m.in. zwi�kszono liczb� dy�ur�w nauczycielskich, wprowadzono je we wskazanych przez uczni�w miejscach, zamontowano dodatkowe kamery, dzi�ki kt�rym mo�na je na bie��co �ledzi�. Szko�a wyposa�ona jest w monitoring wizyjny (12kamer). Wyznaczeni nauczyciele oraz obs�uga szko�y systematycznie kontroluj� bie��ce nagrania (rejestr nagra�). Uczniowie w ramach godzin wychowawczych zapoznawani zostali z rol� monitoringu w szkole.
Druga cz�� bada� dotyczy�a analizy dzia�a� podj�tych przez szko�� w ramach poczucia bezpiecze�stwa uczni�w przeprowadzonej na podstawie dokumentacji szkolnej, (zapisy w dziennikach lekcyjnych, zeszyty protoko��w zebra� z rodzicami, sprawozdanie pedagoga szkolnego) obserwacji dzia�a� i zachowa�, wywiadu z koordynatorem ds. bezpiecze�stwa szko�y.
Na podstawie analizy dokumentacji mo�na stwierdzi�, �e wychowawcy zapoznali rodzic�w z tre�ciami Statutu Szko�y, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki obowi�zuj�cymi w szkole, jak r�wnie� wychowawcy klas uwzgl�dniaj� tre�ci programu wychowawczego i programu profilaktyki w planach wychowawczych dla swoich klas (na poszczeg�lny poziom). Plany klasowe podlegaj� kontroli dyrektora szko�y.
Na podstawie analizy zapis�w dokonanych w dziennikach lekcyjnych mo�na stwierdzi�, �e wychowawcy zapoznali uczni�w z zasadami bezpiecze�stwa w szkole, podczas przerw �r�dlekcyjnych i w drodze do i ze szko�y, odby�y si� lekcje prowadzone w ramach realizacji programu „Bezpieczna szko�a” przez wychowawc�w i pedagoga szkolnego. W ramach dnia �yczliwo�ci przygotowano sentencje okoliczno�ciowe, kt�re zosta�y wywieszone na korytarzach szko�y. Uczniowie obejrzeli spektakle edukacyjno-profilaktyczne, zwi�zane z tematyk� szkodliwo�ci za�ywania narkotyk�w i palenia papieros�w.
W ramach szko�y dla rodzic�w prowadzone by�o szkolenie dla rodzic�w dotycz�ce szkodliwo�ci dzia�ania �rodk�w psychoaktywnych i cyberprzemocy, oraz problem�w zwi�zanych z wiekiem dorastania.
W szkole prowadzone by�y r�wnie� dzia�ania praktyczne w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, takie jak ewakuacja szko�y, udzia� uczni�w w pokazach ratownictwa na lodzie oraz pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonych przez WOPR Choszczno.
Podstaw� wszelkich dzia�a� podejmowanych przez szko��, zwi�zanych z edukacj� dla bezpiecze�stwa i zapobiegania zachowaniom problemowym w�r�d uczni�w, s� tre�ci zawarte w podstawie programowej kszta�cenia og�lnego.
Dzia�ania w zakresie bezpiecze�stwa rozwoju dzieci i m�odzie�y stanowi� obszar nieustannej i trwa�ej ewolucji. Post�p technologiczny, cywilizacyjny oraz wynikaj�cy z nich rozw�j intencjonalny cz�owieka samoistnie kszta�tuj� mo�liwo�ci formacyjne nowych zagro�e�. St�d realizowanie program�w zapobiegaj�cych zjawisku wyst�powania zagro�e� w szkole wymaga procesu sta�ego monitorowania, przeprowadzania corocznych diagnoz w realizacji zada� i weryfikacji osi�gni�tych cel�w.
Szko�a cz�sto bywa nazywana drugim domem dziecka. D���c do wszechstronnego rozwoju osobowo�ci uczni�w, nale�y dba� o zachowanie jednolitego procesu dydaktyczno – wychowawczego, w wyniku kt�rego powinny dokonywa� si� zmiany w sferze poznawczej, uczu�, woli i motywacji uczni�w. Zaniedbanie kt�rejkolwiek z nich mo�e wywo�a� negatywne nast�pstwa spo�eczne i moralne.
Dzia�ania profilaktyczne maj� sens jedynie w�wczas gdy ich rezultaty odnosz� zamierzone skutki i efektywno�� dzia�a� jest wysoka. Aby dzia�ania profilaktyczne by�y skuteczne musz� by� poprzedzone diagnoz�.
Nale�y prowadzi� je na wielu p�aszczyznach i poziomach. Praca profilaktyczna powinna by� organizowana rzetelnie i dok�adnie, we wsp�pracy z rodzicami oraz instytucjami r�nych typ�w. Powinna by� przemy�lana i mie� charakter ci�g�y oraz ca�o�ciowy i kompleksowy. Dzia�ania profilaktyczne musz� by� prowadzone przez wykwalifikowan� kadr�. Nale�y wystrzega� si� r�wnie� b��d�w, oraz eliminowa� trudno�ci. Dzia�ania profilaktyki spo�ecznej maj� na celu eliminacj� zjawisk patologicznych �ycia spo�ecznego dlatego kwestia efektywno�ci tych dzia�a� jest bardzo istotna nie tylko dla pedagog�w i nauczycieli ale r�wnie� dla ca�ego spo�ecze�stwa.Fragmenty raportu przygotowanego przez K.Fabjanowsk�, M. Bajbu��, M. Szemlij, M. Janzen pt. „Ewaluacja pracy szko�y.1.4. Respektowane s� normy spo�eczne”
Szkola 2.0
Losowa Fotka
PC210581.JPG
PC210581.JPG
Jaseka 2009
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum