Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 19 2019 10:33:27
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Władysław II Jagiełło

W�adys�aw II Jagie��o, ur. ok. 1351, zm. 1434, wielki ksi��� litewski od 1377, kr�l Polski od 1386, za�o�yciel dynastii Jagiellon�w, syn Olgierda, m�� Jadwigi, ojciec m.in. W�adys�awa III, zw. Warne�czykiem, i Kazimierza IV Jagiello�czyka. Po �mierci ojca obj�� w�adz� na Litwie, do 1382 dzieli� j� ze stryjem Kiejstutem. Zagro�ony sta�� agresj� zakonu krzy�ackiego, a tak�e wojn� z ksi�stwem moskiewskim, Jagie��o jako wielki ksi��� litewski- zwr�ci� si� ku Polsce. W 1385 zawar� umow� w Krewie, kt�ra by�a pierwsz� uni� polsko-litewsk�. W 1386 po przyj�ciu chrztu (wraz z imieniem W�adys�aw) po�lubi� Jadwig�, potwierdzi� wszystkie przywileje szlacheckie i zosta� koronowany na kr�la Polski. Zim� 1386/87 rozpocz�� chrystianizacj� Litwy, kt�rej zarz�d powierzy� bratu Skirgielle. W 1387, po usuni�ciu przez wojska pol. (pod wodz� Jadwigi) W�gr�w z Rusi Halickiej, W�adys�aw Jagie��o przyj�� we Lwowie ho�d od ksi�stwa Mo�dawii, a potem i od Wo�och�w, co otworzy�o Polsce dost�p do Morza Czarnego. W 1389-1392 uwaga kr�la skierowana by�a na Litw�, atakowan� przez Krzy�ak�w, z kt�rymi porozumiewa� si� sk��cony z W�adys�awem Jagie��� syn Kiejstuta, Witold. W 1392 z inicjatywy W�adys�awa Jagie��y zosta�a zawarta ugoda z Witoldem, na mocy kt�rej Witold otrzyma� w zarz�d ca�e Wielkie Ksi�stwo Litewskie, a w 1401 tytu� wielkiego ksi�cia litewskiego; W�adys�aw Jagie��o tytu�owa� si� najwy�szym ksi�ciem Litwy. Odt�d obydwaj stryjeczni bracia, mimo r�nic charakter�w (Witold porywczy, W�adys�aw Jagie��o spokojny) wsp�dzia�ali w kszta�towaniu zewn�trznej i wewn�trznej polityki pa�stwa. Ich �cis�a wsp�praca trwa�a a� do zgonu Witolda (1430). W 1396 kr�l opanowa� Kujawy i ziemi� wielu�sk�, znajduj�ce si� dot�d w r�kach, sympatyzuj�cego z Krzy�akami, ksi�cia W�adys�awa Opolczyka. Krzy�acy za� kupili w 1402 Marchi� Now�, a w latach nast�pnych podporz�dkowali sobie pan�w Drezdenka nad Noteci�, czyni�c w ten spos�b dalszy krok do otwarcia "korytarza" mi�dzy Niemcami a Prusami. Jednocze�nie trwa�y krzy�ackie najazdy na �mud�. Ugoda z Krzy�akami w Raci��u (1404), kt�ra umo�liwi�a W�adys�awowi Jagielle wykup ziemi dobrzy�skiej, nie trwa�a d�ugo. W 1409 Krzy�acy rozpocz�li now� wojn�, zajmuj�c Dobrzy�. Latem 1410 W�adys�aw Jagie��o zgromadzi� wielk� armi� i wkroczy� do Prus; 15 VII pod Grunwaldem dosz�o do jednej z najwi�kszych bitew europejskiego �redniowiecza, w kt�rej wojska krzy�ackie ponios�y druzgoc�c� kl�sk�; zgin�� wielki mistrz krzy�acki Ulryk von Jungingen (bitwa pod Grunwaldem). Mimo �e nie zdo�ano zdoby� pot�nie ufortyfikowanego Malborka, a pok�j podpisany 1II 1411 w Toruniu nie da� Polsce wi�kszych korzy�ci, zwyci�stwo grunwaldzkie wzmocni�o pozycj� Polski w Europie, presti� osobisty kr�la, a tak�e oznacza�o pocz�tek zmierzchu pot�gi zakonu. Kilka dalszych wojen z Krzy�akami (1414, 1419, 1422, 1433) nie przynios�o decyduj�cych rozwi�za�. D��enia Litwy do utrzymania na sta�e �mudzi sk�oni�y j� do zacie�nienia wi�z�w z Polsk�. Wyrazem tego by�a unia, zawarta w 1413 w Horodle. W 1420 stronnictwo husyckie powo�a�o W�adys�awa Jagie��� na tron czes. Pod wp�ywem mo�now�adc�w ma�opolskich, w�r�d kt�rych coraz wi�ksz� rol� odgrywa� kardyna� Z. Ole�nicki, kr�l odm�wi� przyj�cia korony czes., a w 1424 wyda� w Wieluniu edykt skierowany przeciw husytom. Po urodzeniu si� w 1424 syna W�adys�awa, kr�l usilnie zabiega� o zapewnienie rnu nast�pstwa tronu w Polsce; aby uzyska� poparcie szlachty, nada� jej przywilej czerwi�ski i jedlne�ski. W celu za� zapewnienia synom dziedzicznego tronu na Litwie, utrzymywa� odr�bno�� Litwy od Korony, a nawet popiera� w 1429 d��enia Witolda do uzyskania korony lit. Do ostatnich chwil �ycia aktywny politycznie, zmar� w Gr�dku Jagiello�skim, w drodze na spotkanie z hospodarem mo�dawskim. Pochowany zosta� na Wawelu, gdzie przetrwa� do dzi� jego okaza�y grobowiec w stylu gotyckim. W�adys�aw Jagie��o jest uwa�any obecnie za jednego z najwybitniejszych w�adc�w Polski i Litwy - zdolnego wodza i polityka, kt�ry potrafi� wytrwale realizowa� wyznaczone cele, a tak�e zas�u�onego mecenasa sztuki i nauki. Opiekowa� si� odnowion� Akademi� Krakowsk�. Umia� te� wykorzysta� uczonych krakowskich do obrony sprawy Polski i Litwy na soborze w Konstancji, gdzie Pawe� W�odkowic, przeprowadzaj�c wnikliwe odr�nienie wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych, wykaza�, �e Krzy�acy pod pozorem nawracania na wiar� chrze�cija�sk� napadali na spokojnych �mudzin�w i Litwin�w.opr.Robert Korzeniewski

Szkola 2.0
Losowa Fotka
P1060690.JPG
P1060690.JPG
Pokona ortografi 2012
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum